artistry
 

藝員檔案:潘芳芳


| 個人資料及簡介 | 演出經驗 | 照相館 | 錄像館 |

Lily Poon Lily Poon Lily Poon Lily Poon Lily Poon
      舞台劇《曹禺一個世紀的聲音》 舞台劇《歌聲無淚》
Lily Poon Lily Poon Lily Poon Lily Poon Lily Poon
    舞台劇《西關風情》 舞台劇《西關風情》 舞台劇《歌聲無淚》
Lily Poon Lily Poon Lily Poon   Lily Poon
舞台劇《香港家+識碳》 舞台劇《香港家+識碳》      
Copyright © 演藝事務所 All Rights Reserved. 平面及網頁設計:生活創作